Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν για να υπογράψουν την αίτησή τους

Καλούνται οι υποψήφιοι (και οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσέλθουν στο σχολείο από Δευτέρα 11/05/2020 και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη14/05/2020 αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Όλοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους. Ειδικά οι απόφοιτοι πρέπει να έχουν μαζί τους και ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους. Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους τα σχετικά δικαιολογητικά.

Προσοχή: Αν δεν προσέλθουν για να προβούν στην επιβεβαίωση της αίτησης-δήλωσης που είχαν αποστείλει ηλεκτρονικά, η Αίτηση-Δήλωση αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη. 

08 Μαΐου 2020
Πανελλαδικές