Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού

Σας επισυνάπτουμε το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 26595/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Φ12α_ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

14 Μαρτίου 2024
Ανακοινώσεις