Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)

Επισυνάπτονται τα εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων που εξετάζονται Πανελλαδικά.

Διευκρινίζεται οτι:

α) στις εξετάσεις του κάθε ειδικού μαθήματος δικαιούνται να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα
β) ως ώρα έναρξης ορίζεται η 8:30 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο ορίζεται η 10:00 π.μ. των Ισπανικών για το οποίο ορίζεται η 15:30 μ.μ. και του Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζεται η 18:00 μ.μ..
γ) οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέρχονται έως τις 9:30 π.μ. των Ισπανικών για το οποίο πρέπει να προσέρχονται έως τις 15:00 μ.μ. και του Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο πρέπει να προσέρχονται έως τις 17:30 μ.μ..

15 Ιουνίου 2019
Πανελλαδικές