Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης για τη δομημένη καλωδίωση χώρων του 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ

Η δράση υλοποιήθηκε παράλληλα με την εκπόνηση του προγράμματος ERASMUS με κωδικό 2020-1-ELO1-KA102-078197, από το σχολείο μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σε κάθε στάδιο της εκπόνησής του, γινόταν καταγραφή των διαδικασιών και προτροπή των εκπαιδευτικών, που έδειξαν ενδιαφέρον, να συμμετέχουν ενεργά σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την καταγραφή, η αξιοποίηση του υλικού προηγούμενων προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από το σχολείο μας, μαζί με τις εμπειρίες των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών από ένα πλήρως επιτυχημένο πρόγραμμα φέτος, αποτέλεσαν τις πηγές για τη συγγραφή του εγχειριδίου.