Όμιλοι

2023
Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4823/2021 και το ΦΕΚ 4509/25-8-2022 άρθρα 1 & 2 ,  « Στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων δύναται να προσφέρονται αντικείμενα και δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται: δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων,...