2020

Οι ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ εγγραφές και επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 θα γίνονται, αποκλειστικά και μόνο, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές από 14/9/20 μέχρι 24/9/20

Για τη σύνδεση στο σύστημα είναι απαραίτητοι οι κωδικοί του TaxisNet.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ΑΜΕΣΑ στο σχολείο την ηλεκτρονική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση της εγγραφής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κατά την ίδια περίοδο και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιούνται και οι αιτήσεις μετεγγραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απουσίες των μαθητών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.


Στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν
Όσοι τελείωσαν το Γυμνάσιο αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν τελείωσαν το Λύκειο,

με στόχο την απόκτηση:

 • Απολυτηρίου Λυκείου
 • Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας
Όσοι τελείωσαν το Λύκειο,

με στόχο την απόκτηση:

 • Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας MONO
Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:
 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 • Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου
  τίτλου.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ ,Β΄ και Γ’ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται:
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
 • Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.
 • Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (Α΄ 193).
 • Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.
 • Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.
 • Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη.
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
 • Μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β΄ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα Παραρτήματα.
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
 • Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 • Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 • Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ.
 • Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
Στη Γ΄ Τάξη εγγράφονται:
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.
 • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
 • Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.
 • Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
 • Μαθητές/-τριες της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.
 • Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και
  αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ .
 • Όσοι/όσες εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.
 • Όσοι/όσες εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών παρελθόντων ετών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν.4610/2019 (Α΄70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 • Απολυτηριος τιτλος

  Οι απόφοιτοι Γυμνασίου για να εγγραφούν χρειάζεται να έχουν Απολυτήριο Γυμνασίου (Πρωτότυπο). Αν το Απολυτήριο του Γυμνασίου έχει χαθεί θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να απευθυνθεί στο Γυμνάσιό του με μια φωτογραφία και να δηλώσει ότι το έχει χάσει ώστε να του χορηγηθεί Αποδεικτικό στη θέση του Πρωτοτύπου. Με αυτό μπορεί να πραγματοποιήσει την εγγραφή του.

  Οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου χρειάζεται να έχουν Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου.

  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν τελείωσαν το Λύκειο χρειάζεται να έχουν Πιστοποιητικό Σπουδών, το οποίο θα τους χορηγηθεί από το Λύκειο στο οποίο φοιτούσαν παλαιότερα με μια αίτηση και μια φωτογραφία.

  Σημειώνεται ότι στο Πιστοποιητικό Σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται η φράση : «Για εγγραφή στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ».

 • Φωτοτυπια Ταυτοτητας
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
 • 2 Φωτογραφιες

Στην περίπτωση που στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ θέλει να εγγραφεί κάποιος που είναι ήδη μαθητής σε ΓΕΛ ή άλλο ΕΠΑΛ τότε πραγματοποιείται ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις των μετεγγραφών αναφέρονται αναλυτικά εδώ.